Grondverhuur gemeente Apeldoorn


Zaaknummer: 1800326.

Mededeling tot voorgenomen verhuur grond

Waterschap Vallei en Veluwe is voornemens een huurovereenkomst te sluiten ten behoeve van een vaste ligplaats voor een vaartuig met functie Bed & Breakfast (B&B). Deze ligplaats is gelegen tegenover Kanaal Noord 99 te Apeldoorn.

Het waterschap is van mening dat bij deze verhuur geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts de kandidaat huurder in aanmerking komt voor huur. Als reden hiervoor wordt aangedragen dat:

  • De vaste ligplaats door de (rechts)voorganger van de kandidaat huurder werd gebruikt als ligplaats voor een dekschuit ten behoeve van een terras en
  • De ligplaats grenst aan het toekomstige terras van de kandidaat huurder en
  • De kandidaat huurder een aanvraag voor een vergunning bij Waterschap Vallei en Veluwe heeft ingediend voor het permanent aanleggen van een vaartuig met functie B&B in een oppervlaktewaterlichaam A, tegenover Kanaal Noord 99 te Apeldoorn.