Grondverkoop Doornsteeg fase 2 te Nijkerk


Zaaknummer: 1653600.

Mededeling tot voorgenomen verkoop grond

Mededeling tot voorgenomen verkoop grond en uitgifte recht van opstal Waterschap Vallei en Veluwe heeft, ten behoeve van de woningbouwontwikkeling in plan “Doornsteeg fase 2 te Nijkerk”, het voornemen om een koop-ruilovereenkomst te sluiten met de gemeente Nijkerk Gelderland (gevestigd aan de Kolkstraat 27 te Nijkerk Gelderland, Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32165156 en met RVO relatienummer 203642552) voor de verkoop van de onder 1 beschreven kadastrale percelen.

Eveneens is het voornemen om voor de onder 2 beschreven kadastrale percelen ten gunste van de gemeente een zakelijk recht van opstal, als bedoeld in artikel 5:101 en verder van het Burgerlijk Wetboek, te vestigen.