Grondverkoop gemeente Zutphen


Zaaknummer 1785899.

Mededeling tot voorgenomen verkoop grond

Waterschap Vallei en Veluwe heeft het voornemen om twee watergangen, zijnde een B- en een C-watergang met bijbehorende onderhoudsstrook, te verkopen aan één van de twee aangrenzende eigenaren. Beide watergangen zijn gelegen nabij de Sprabanenweg te Zutphen.

Het waterschap is van mening dat bij deze verkoop geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts de gegadigde in aanmerking komt voor aankoop. Als reden hiervoor wordt aangedragen dat:

  • beide watergangen binnen afzienbare tijd volledig worden ingesloten door de gegadigde. Hiertoe is reeds een (koop)overeenkomst gesloten tussen gegadigde en de grondeigenaar van de overige aangrenzende percelen cultuurgrond.


Feedback button
Feedback button