Mededeling tot voorgenomen verpachting van grond “Noordelijke Randmeerdijk”


Zaaknummer 1687572.

Waterschap Vallei en Veluwe heeft het voornemen om een graslandperceel in geliberaliseerde pacht uit te geven. Het perceel “Noordelijke Randmeerdijk” is gelegen aan  de Zomerdijk in Oosterwolde Gld, gelegen tussen het Drontermeer en de primaire waterkering, kadastraal bekend gemeente Oldebroek, sectie AA, nummer 175 gedeeltelijk, groot circa 1.97.00 hectare, zoals nader aangegeven op bijgevoegde kaart.