Mededeling tot voorgenomen verpachting van grond “Rhienderensestraat”


Zaaknummer 1687420.

Waterschap Vallei en Veluwe heeft het voornemen om een graslandperceel in geliberaliseerde pacht uit te geven. Het perceel “Rhienderensestraat” is gelegen aan  de Rhienderensestraat nabij huisnummer 16 te Brummen, kadastraal bekend gemeente Brummen, sectie P, nummer 62, groot 1.19.35 hectare, zoals nader aangegeven op bijgevoegde kaart.