Mededeling tot voorgenomen verpachting van grond “de Maalkom”


Zaaknummer 1687486.

Waterschap Vallei en Veluwe heeft het voornemen om een graslandperceel in geliberaliseerde pacht uit te geven. Het perceel “de Maalkom” is gelegen aan de Werverweg nabij huisnummer 6 te Wapenveld, kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie M, nummer 2028 deels, groot circa 4.20.32 hectare, zoals nader aangegeven op bijgevoegde kaart.