Noordelijke Randmeerdijk voortgang


In de afgelopen maanden is het waterschap verder gegaan met het uitwerken van het voorkeursalternatief naar een definitief ontwerp. Het definitief ontwerp gaat in op werkzaamheden bij tracédelen Reeve, de Gelderse Sluis, de Zomerdijk (lokaal) en het Havendijkje in Elburg. Daarnaast worden er over het gehele tracé tien kleine kunstwerken (duikers en sluizen) aangepast om te voldoen aan de veiligheidseisen.