Partnerschap als watermerk

De wereld om ons heen verandert. Als waterschap komen er nieuwe vragen op ons af. Hoe gaan wij om met een veranderend klimaat? Wat doen we met medicijnresten in het afvalwater? Hoe dragen we bij aan een duurzame economie? Deze en meer vragen vormen de zes uitdagingen die wij de komende jaren aan gaan. Deze uitdagingen zijn groot. Zo groot, dat we ze niet alleen aan kunnen gaan. Samen met inwoners, waterpartners en het bedrijfsleven komen we tot het gewenste resultaat: veilige dijken, droge voeten en voldoende en schoon water. Zo werken we samen aan ons water.


Onze zes uitdagingen voor de komende jaren

Wij zien de wereld om ons heen veranderen. Het klimaat bijvoorbeeld. Lange periodes van droogte worden afgewisseld met hevige stormen en regenbuien. Maar lang niet altijd worden de risico's daarvan ingezien.

Er worden steeds meer nieuwe stoffen gebruikt, zoals in medicijnen. Er komt steeds meer aandacht voor complexe stoffen, zoals hormonen. De technieken worden steeds beter om deze stoffen te herkennen in het water. Gelukkig maar, want die stoffen vormen een probleem voor de kwaliteit van ons water.

We zien een groeiende aandacht voor het terugwinnen van grondstoffen. Tegelijk daalt de interesse voor technische beroepen. Terwijl wij technisch vakmanschap juist zo hard nodig hebben.

Een flink aantal uitdagingen die wij de komende jaren graag aangaan!

1. Omgaan met klimaatverandering

Het weer laat de komende decennia meer extremen zien. De winters worden natter en de zomers droger, maar er valt meer regen in korte tijd. Daarom gaan we de komende jaren meer waterberging aanleggen in ons watersysteem – het geheel van sloten, beken, kanalen en rivieren. Daardoor voorkomen we overlast na hevige regenval bij u in de straat of op uw erf. Daarnaast creëren we een voorraad (grond)water voor tijden van droogte.

2. Groeiende aandacht voor hergebruik van grondstoffen

De wereldbevolking groeit. De toenemende vraag naar grondstoffen vereist dat we steeds bewuster moeten omgaan met die grondstoffen en gaan hergebruiken. Wij zijn daarin een schakel. Ons afvalwater bevat grondstoffen zoals fosfaat, stikstof, metalen, cellulose en biomassa. Ook het maaisel van dijken, bermen en uit sloten is een nuttige grondstof. Samen met partners binnen en buiten de watersector zoeken we naar nieuwe toepassingen van deze grondstoffen.

3. Toenemend gebruik van nieuwe stoffen

In bijvoorbeeld geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen en cosmetica zitten steeds meer nieuwe (chemische) stoffen. Met het afvalwater komen deze stoffen op onze rioolwaterzuiveringen terecht, waar we die chemische stoffen er nog niet uit kunnen halen.  Dit kan in de toekomst schadelijk zijn voor mens en natuur. Samen met anderen willen wij onze kennis over de aanpak van deze stoffen vergroten. Bewustwording en actieve betrokkenheid van inwoners, instellingen en de industrie is hiervoor belangrijk.

4. Krimp en groei van de bevolking

In het westelijk deel van ons werkgebied blijft de bevolking groeien, terwijl het oostelijk deel krimp laat zien. Dit heeft gevolgen voor ons watersysteem (sloten, beken, kanalen en rivieren) en voor het rioolstelsel. Want meer bebouwing vereist meer capaciteit voor zuivering van afvalwater en leidt tot meer afvoer van regenwater. Daarom zitten we bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen vroegtijdig aan tafel bij een gemeente. Zo kunnen wij een bijdrage leveren aan watervriendelijke wijken die tegen een klimaatstootje kunnen.

5. Technische kennis wordt schaarser

Technische kennis op het gebied van water wordt in Nederland schaarser en raakt versnipperd. De komende jaren loopt het tekort verder op. Het is nodig onze kennis beschikbaar te stellen en te delen met onze partners. Jongeren interesseren voor opleidingen in de techniek en een carrière in het watermanagement, wordt steeds belangrijker.

6. Veranderende houding in de samenleving

In de samenleving is sprake van individualisering en onze inwoners willen een overheid die hen goed informeert. Dat zien we terug in de vraag naar communicatie op maat -via sociale media- over bijvoorbeeld onze taken, besluitvorming en kostenverantwoording. We merken ook dat voldoende water en bescherming tegen overstromingen vanzelfsprekend zijn geworden. Hierdoor kan de steun voor investeringen in waterveiligheid afnemen. Een goede communicatie met onze inwoners is daarom van groot belang.

Overkoepelend is onze uitdaging om -vergeleken met het verleden- deze opgaven met evenveel of minder geld uit voeren.

Onze ambities

Bepalend voor ons werk in de komende zes jaar zijn zes ambities:

Ambitie - samenwerken We werken samen

Ambitie - beschermen We beschermen tegen overstromingen

Ambitie - geen overlast We voorkomen watertekort en -overlast

Ambitie - schoon water We zorgen voor schoon water in een natuurlijke omgeving

Ambitie - scheiden We scheiden regenwater en rioolwater

Ambitie - hergebruiken We halen waardevolle stoffen uit water

Ambitie - samenhang We brengen samenhang aan in het beheer van waterstromen