We werken samen

Samen sta je sterker, dat geldt ook voor ons werk. Alleen door een goede samenwerking met inwoners, scholen, bedrijven en andere partners kunnen wij onze uitdagingen aangaan. Daarom staan wij open voor initiatieven van bewoners die zich willen inzetten voor een goede leefomgeving: schoon en voldoende water en veilige dijken. Ook scholen willen wij meer bij ons werk betrekken, te beginnen bij het basisonderwijs. Met onze waterpartners (gemeenten, natuurorganisaties etc.) willen wij naar onze gezamenlijke opgaven kijken en sámen kansen benutten. Kennis delen en samen verder ontwikkelen is daarbij onmisbaar.


Samenwerken met inwoners, scholen en bedrijven

Wij zijn ontzettend blij met de vele vrijwilligers die zich voor ons water en waterschap inzetten! Zij geven rondleidingen op onze rioolwaterzuiveringen of onderhouden beken en sprengen in ons gebied. Graag willen we onze inwoners nóg meer bij ons werk betrekken (pdf, 385 kB), bijvoorbeeld door hen kennis te laten maken met afkoppelen. Ook gaan we meer gastlessen en rondleidingen geven aan leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. Met stageplaatsen, werk-leertrajecten en traineeships willen we jongeren interesseren voor het werk van het waterschap: technisch werk in de afvalwatersector is leuk! In het filmpje hiernaast vertelt Kim over haar traineeship!

Samenwerken met waterprofessionals

Met waterprofessionals van onder andere provincies, gemeenten, natuurorganisaties en andere terreinbeheerders gaan wij de contacten intensiveren. Goede contacten kunnen ervoor zorgen dat wij onze financiële bijdrage aan hun kansrijke projecten tijdig op onze begroting zetten. Waterprofessionals kunnen met hun vragen en concrete ideeën terecht bij onze accountmanagers.

Kennis delen

Wij willen onze kennis over waterbeheer delen met onze partners, zodat zij er in hun eigen lokale situatie gebruik van kunnen maken. Daarom zitten wij graag vroeg bij onze partners aan tafel om lokale projecten gezamenlijk te beoordelen, te stimuleren en te realiseren. Op die manier bouwen we aan netwerken van overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, als basis voor succesvol partnerschap. Een partnerschap dat we periodiek met onze partners evalueren.

Open staan voor nieuwe ideeën en wensen

We staan open voor ideeën en zoeken naar behoeften die onze omgeving heeft.

Door oog te hebben voor de behoeften van onze omgeving kunnen we gezamenlijk kansen benutten. Snel en doortastend handelen is dan soms nodig. We zijn bereid te accepteren dat het exacte eindresultaat niet altijd vooraf bekend is.

Kansen benutten

We willen flexibel zijn: kansen die zich voordoen, benutten we meteen. Met name als het gaat om het lokaal gebruiken van schoon regenwater, de terugwinning van grondstoffen en energie, effectieve klimaatmaatregelen en het realiseren van schoon water. Maar niet alles is mogelijk. Soms ontbreekt er ruimte voor maatregelen of zijn ze te kostbaar. Door samen naar de risico’s te kijken, kunnen we een goede kosten-baten analyse maken. Innovatie en duurzaamheid vormen een rode draad door ons werken.

Kosten besparen

Door goed samen te werken, gaan we efficiënt met onze financiële middelen om. Dit draagt bij aan een gezonde begroting en een beperking van de stijging van het belastingtarief.

Zo betalen we sinds 2012 mee aan de dijkversterkingen in Nederland. Door een goede samenwerking met gemeenten op het gebied van afvalwater, konden wij deze extra kosten financieren. Met evenveel geld kunnen we dus meer realiseren.