We zorgen voor schoon water in een natuurlijke omgeving

Wij zorgen voor schoon water en daarmee voor een goede leefomgeving voor onze inwoners en van dieren en planten. Daarom heeft het water dat wij vanuit onze rioolwaterzuiveringen lozen, een hoge kwaliteit. We herstellen de oude kronkelende loop van beken en leggen natuurvriendelijke oevers en vispassages aan. Dat leidt tot diversiteit in plantengroei en dierlijk leven in en om het water. Wij volgen daarbij de regels die in Europees verband zijn opgesteld, de Kaderrichtlijn Water (KRW).


Duurzame landbouw

Samen met agrarische natuurverenigingen werken wij aan een schoon landelijk gebied. Goede landbouwgrond heeft minder meststoffen nodig voor dezelfde opbrengst. Hierdoor komen minder meststoffen in het water terecht. Door langs een sloot een rand van zes meter breedte in te zaaien met bloemen, komen er geen bestrijdingsmiddelen in het water. Aan dit soort initiatieven werken wij graag mee! Hans Veurink van Vallei Horstee, legt in het filmpje hiernaast uit hoe dit in zijn werk gaat.

Voorkom alledaagse vervuiling

Kleine beetjes afval kunnen water sterk vervuilen. Denk bijvoorbeeld aan waswater van auto’s dat in een sloot of vijver terecht komt. Of brood dat aan eenden wordt gevoerd, medicijnen die via het toilet in het afvalwater terecht komen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de tuin. Ook u kunt een bijdrage leveren aan schoon water in een natuurrijke omgeving door te voorkomen dat deze afvalstoffen in het water terecht komen.

Kwaliteitsbeelden en onderhoud stedelijk water

Steeds vaker stellen wij samen met gemeenten onderhoudskaarten op voor watergangen (sloten, vijvers, beken etc.) en de directe omgeving ervan. De basis hiervoor zijn de kwaliteitsbeelden. Hierin beschrijven wij samen met gemeenten hoe een watergang eruit ziet, welke planten er groeien en hoe de oevers eruit zien. Soms leidt dit tot een nieuwe inrichting. Het onderhoud stemmen we ook op elkaar af. Hoe, dat verschilt per gemeente.

Interesse? Neem contact op met Carina Otte: cotte@vallei-veluwe.nl.

KRW-maatregelen

In de Kaderrichtlijn Water (KRW) staan de eisen die Europa stelt aan ons oppervlaktewater. In de periode 2016-2021 gaan wij in twintig watergangen over een lengte van bijna 270 kilometer KRW-maatregelen uitvoeren. Het gaat om natuurlijke inrichting, natuurlijk onderhoud en het passeerbaar maken van stuwen voor vissen. Ook doen we onderzoek naar (verontreinigende) stoffen die in het water terecht komen.