Energietransitie


Doelen

In 2030 zijn we 30% energie efficiënter ten opzichte van 2018.

In 2030 produceren we 30% van onze energievraag uit de primaire bronnen: zon, wind, water en bodem.

In 2030 zijn eigen bedrijfsgebouwen los van aardgas.

In 2050 is de duurzame inkoop van energie (ook warmte en brandstof) 100%.

In 2050 produceren we 100% van onze energievraag uit de primaire bronnen.

Ons biogas zetten we in daar waar het de hoogste maatschappelijke waarde heeft.

In 2050 is de inzet van biogas voor eigen gebruik 0%.

Feiten en cijfers

Sinds 2019 zijn we energieneutraal.

Ons waterschap is gecertificeerd op trede 3 van de CO₂-Prestatieladder. De komende jaren werken we naar trede 4 en 5 toe.

We participeren in zeven regionale energietransities.

Thermische energie uit water (aquathermie) heeft een grote potentie. Als rekening gehouden wordt met economische haalbaarheid, de nabijheid van water en de mate waarin op warmtenetten kan worden aangesloten, dan is het potentieel ruim 60% van de nationale warmtevraag en ca. 54% van de nationale koudevraag (Deltares).