Stagiair Ontwikkeling ruimtelijk en functioneel waterplan

Standplaats: Renswoude
36 uur per week
Salaris:

In het Platform Water Vallei en Eem werken 16 gemeenten en het Waterschap Vallei en Veluwe samen aan een optimaal en klimaatbestendig watersysteem voor de regio van Gelderse Vallei en Eempolder, zie www.PWVE.nl. Ook voor stages en traineeship in het vakgebied van stedelijk water en klimaatadaptatie biedt het PWVE mogelijkheden. 

Gemeente Renswoude is dan wel de kleinste gemeente van de provincie Utrecht, maar heeft een  (relatief) stevige ontwikkelingsagenda op woningbouw, economie, klimaatadaptatie en duurzaamheid. Landschappelijk bijzonder fraai en groen gelegen in het centrum van de Gelderse Vallei, met een economisch sterk bedrijfsleven en groeiend aantal inwoners.  
Aan de Noordzijde wordt de bebouwde kom van Renswoude begrensd door de Lunterse Beek. Binnen deze begrenzing wordt het bedrijventerrein aan de Oostelijke oever de komende jaren uitgebreid. De zone rondom de Lunterse Beek krijgt daarbij de functie van groen-blauwe bufferstrook tussen het nieuwe bedrijventerrein en het fraaie buitengebied. Hiervoor is een concept ontwerp opgesteld. Samen met reeds bestaande waterbuffers is er echter nog onvoldoende bufferende capaciteit in de omgeving beschikbaar. 

Door het noordelijk buitengebied van Renswoude stroomt ook de Nederwoudse Beek, een belangrijke wateraanvoerende zijtak van de Lunterse Beek. Een herinrichting van delen van de Nederwoudse Beek en haar oeverzones biedt mogelijkheden om, zowel de ecologische functie van de beek te versterken, als meer ruimte te creëren voor het water van de Nederwoudse Beek en haar omgeving. Klimaatverandering leidt tot forse schommelingen in de waterafvoer van de Nederwoudse Beek. In droge tijden is het de opgave om de beek voldoende waterdragend te houden. Bij extreme neerslag is er (te) weinig ruimte om al het water te bergen en/of vast te houden (voor droge perioden). Daarbij komt dat ook steeds meer hemelwater uit Renswoude wordt afgekoppeld op de beken. Bij piekbuien wordt de bergingscapaciteit van de beide beken nijpender. Er lijken kansen om aan de oostzijde van de Nederwoudse Beek extra ruimte en berging voor het water te creëren op een strook van het voorheen agrarische gebied.

Water verandert je wereld

De stage opdracht betreft een ontwerpend onderzoek naar de vraag hoe er meer ruimte gecreëerd kan worden voor het bergen en vasthouden van het water in de Nederwoudse beekzone, met tevens versterking van de groen-recreatieve bufferfunctie en het bekijken van de impact van het ontwerp voor de buffercapaciteit voor de Lunterse Beek. Deelvragen die hierbij een rol spelen:
  • Wat zijn nu en voor de toekomst te verwachten hoeveelheden hemelwater en fluctuaties in zowel de Nederwoudse Beek als de Lunterse Beek?
  • Hoe kan er meer ruimte gecreëerd worden voor het tijdelijk bergen van hoge waterstanden?
  • Hoe kan het systeem van tijdelijk bergen ook bijdragen aan langer vasthouden van het water voor droge perioden?
  • Hoe kan daarbij de ecologische en recreatieve meerwaarde van Nederwoudse Beek en oeverzone worden versterkt?
Beoogd eindresultaat is meer inzicht in de toekomstige ruimte behoefte voor de Nederwoudse Beek, met daarbij een of meerdere scenario’s voor het ontwikkelen van een brede beekzone voor meer berging en beter vasthouden van water. Het gaat hierbij om een schematisch, hydrologisch model van ruimte- en waterverdeling, en mogelijke inpassing van ecologische en recreatieve functies, als uitgangspunt voor een later door een bureau uit te werken landschappelijk fraai ontwerp. 

Opdrachtgever en begeleiding is vanuit het beleidsteam Openbare Ruimte van de gemeente. Daarnaast zoek je afstemming met en werk je samen met deskundigen van gemeente Renswoude, het Waterschap Vallei en Veluwe en van het Platform Water Vallei en Eem (PWVE).  

Naast deze concrete opdracht maak je als medewerker van de gemeente deel uit van het team Openbare Ruimte en word je zo deelgenoot van andere werkzaamheden en projecten binnen de gemeente.

Wat breng jij mee?

De gemeente verwacht een pro-actieve, zelfstandige houding en enthousiasme van een stagiair(e).  
Je bent wat dat betreft mede verantwoordelijk voor het succes van je stage.  

Je volgt een relevante opleiding in het fysieke domein, ruimtelijke ontwikkeling, water en/of klimaat, op hbo-of wo-niveau. Je hebt kennis van ruimtelijke opgaven en van hydrologie om zo de watervraag qua omvang en qua ruimtelijke inpassing vorm te geven. 
Je hebt goede sociale vaardigheden, bent een teamwerker en kunt je goed uitdrukken in woord en taal. 

De stageduur is minimaal 12 weken, maar bij voorkeur langer. Je bent in principe minimaal 50% van de tijd per week aanwezig op kantoor.

Dit bieden wij jou

Als stagiair word je medewerker bij het beleidsteam Openbare Ruimte van Renswoude. Naast het gewoon meedraaien in het team en binnen de gemeentelijke organisatie, is er wekelijks een afstemmingsmoment met jouw vaste begeleider bij Renswoude over de voortgang van je stage. 
De gemeente hanteert een reguliere stagevergoeding.  

Daarnaast ben je uitgenodigd om mee te doen aan de extra activiteiten vanuit het PWVE. Het PWVE organiseert fysieke en online netwerkbijeenkomsten waarin je kennis maakt met collega’s uit het domein van Stedelijk Water en van Klimaatadaptatie. Ook zijn er excursies en bijeenkomsten vanuit de PlatformAcademie, een leermodule voor en door de partijen binnen het Platform. Al deze activiteiten geven jouw kennis en inzicht in het brede werkveld van gemeenten, provincies en het waterschap op gebied van stedelijk water, klimaatadaptatie en duurzaamheid.

Contactpersoon

Beleidsadviseur Openbare Ruimte (gemeente Renswoude)

Hoe ziet de sollicitatieprocedure eruit?

sollicitatie
1. Solliciteer
Leuke functie gevonden?
selectie_1
2. Selectie
Ben je geschikt?
tweede_gesprek_1
3. Kennismaking
We gaan wat dieper in op de materie
arbeidsvoorwaardengesprek
4. Contractvoorstel
Wat zijn de arbeidsvoorwaarden
in_dienst_1
5. In dienst
Ondertekening van het contract
Feedback button
Feedback button