Nieuwe inzichten werpen mogelijk ander licht op dijkverbetering


Waterschap Vallei en Veluwe werkt aan de voorbereidingen voor de verbetering van de Noordelijke Randmeerdijk. Die dijk is 13 kilometer lang en zou over 9 kilometer moeten worden verbeterd.