In het kort: de veiligheid IJsseldijk bij het Apeldoorns Kanaal onder de loep


Waterschap Vallei en Veluwe heeft onderzocht of de dijk langs de IJssel tussen Hattem en Wapenveld veilig is of niet. Dit gebeurde volgens de nieuwe normen voor waterkeringen die op 1 januari 2017 van kracht worden. Gebleken is dat de dijk niet voldoet aan de eisen. Een korte toelichting op de conclusies uit de veiligheidsanalyse.Overstromingskans (nieuwe werkwijze)

Waar de overschrijdingskans enkel ziet op de kans op overstroming door het overschrijden van een bepaalde waterstand, ziet de overstromingskans op de kans op overstroming door het bezwijken van een primaire waterkering. In een overstromingskans zijn dan ook meerdere faalfactoren van een waterkering verdisconteerd.

Overschrijdingskans (oude werkwijze)

Dat is de gemiddelde kans per jaar dat de hoogste waterstand waarop de primaire waterkering moet zijn berekend wordt overschreden.