Landelijk gebied


Doelen

Wij willen een robuust klimaatbestendig watersysteem met balans tussen water vasthouden en water afvoeren.

Wij dragen zorg voor voldoende en schoon grondwater. Dit doen we in nauwe samenwerking met mede-overheden en drinkwaterbedrijven.

Wij zetten ons in voor het behoud en verbetering van ecologie en waterkwaliteit.

Wij beschouwen het water in het landelijk gebied als drager van brede gebiedsdoelen. Daarom zoeken we verbinding met partners en faciliteren vanuit ons netwerk en kennis.

Wij geven invulling aan wettelijke taken van het waterschap zoals monitoring, peilbeheer, advisering en vergunningverlening.

Feiten en cijfers

Wij hebben 32 Kader Richtlijn Water lichamen.

Onze peilafspraken bestaan voor 8% uit peilbesluiten (de polders) en 92% uit peilenplannen (beken en overige watergangen in hellend gebied en valleien).

Van ons gebied voldoet 99,8% aan de wateroverlastnorm.

Alle 12 zwemwateren scoren goed of uitstekend voor waterkwaliteit.

We werken aan systeemherstel, het in praktijk brengen van het Nationaal Programma Landelijk gebied en versnellend uitvoeren.