Nationale context


Doelen

Richting geven aan klimaatverandering & energietransitie, verstedelijking, landbouw & landelijk gebied conform de nationale omgevingsvisie.

Realiseren waterkwaliteitsdoelen (conform de kader richtlijn water) in 2027.

Realiseren van de opgaven uit het interbestuurlijk programma (IBP).

Een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting van Nederland in 2050.

Uitvoering geven aan de deltabeslissingen uit het deltaprogramma.