Nationale context


Doelen

Gebiedsgericht richting geven aan klimaatverandering, energietransitie, verstedelijking en landelijk gebied conform de spelregels van de nationale omgevingsvisie (NOVI).

Zo werken we: opgave centraal, gebiedsgericht, als één overheid, adaptief.

Maatschappelijke partners dragen bij aan het realiseren van de doelen uit onze Blauwe Omgevingsvisie 2050 (BOVI) door water en bodem sturend te laten zijn bij de ruimtelijk ontwikkeling.

Realiseren waterkwaliteitsdoelen (conform de kader richtlijn water) in 2027.

Een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting van Nederland in en om de gebouwde omgeving in 2050.

Gezamenlijk met onze maatschappelijke partners uitvoering geven aan het participatiebeleid.