Het zevende actieprogramma nitraat en het nieuwe GLB


Nieuws over waterkwaliteit

De Europese Nitraatrichtlijn heeft tot doel om nitraat uit agrarische bronnen in grond- en oppervlaktewater te verminderen. Elke lidstaat stelt zelf actieprogramma’s met maatregelen op. Inmiddels is het 7e actieprogramma (7APN) een feit, net als de regels en voorwaarden voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).Beheerpakketten voor akkerranden, bodem- verbetering en andere mogelijkheden (ANLb)

In de nieuwe GLB-periode komen ook nieuwe mogelijkheden voor akkerranden, bodemverbetering en zijn er diverse nieuwe beheerpakketten in zones rond natuurgebieden. Zo kan langs KRW (Kaderrichtlijn Water)-wateren en A-watergangen (sloten die het waterschap beheert) een beheerpakket worden afgesloten voor akkerrandenbeheer. Op deze manier kunt u een vergoeding krijgen voor de bovenwettelijke beheerkosten van de bufferstroken die breder zijn dan de nieuwe verplichting. Meer over de mogelijkheden voor agrarisch waterbeheer vindt u op de websites van de agrarisch collectieven.

Wat telt als een droge sloot?

De definitie van een droge sloot staat in het Activiteitenbesluit (artikel 3.79, lid 4). RVO gaat in het percelenregister van de Gecombineerde Opgave aangeven welke bufferstrook/ teeltvrije zone van toepassing is op het betreffende perceel op basis van de 4 procentregel en op basis van de droge sloten die nu bekend zijn. Agrariërs kunnen vanaf mei 2023 zelf de bufferstrook/ teeltvrije zone corrigeren, zodat een sloot alsnog als droge sloot aangemerkt kan worden. Bij toezicht en controle is echter de definitie zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit leidend. Let op: houdt u er rekening mee dat het dempen van schouw- en perceelsloten (B- en C-wateren) volgens de Keur verboden is! Hiervoor heeft u altijd een vergunning nodig, die u aanvraagt via vergunning aanvragen.